Cookie Policy

Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

× Hoe kan ik jou helpen?

Wat doen wij i.v.m. het coronavirus?

Begeleiding aangepast

We vinden het belangrijk dat de begeleiding die nodig is zo veel mogelijk door kan gaan. Dat geldt voor iedereen aan wie wij begeleiding bieden. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het voor iedereen van belang om sociale contacten te mijden. Dat geldt ook voor onze begeleiders. Waar mogelijk gaan wij ook begeleiding telefonisch of via beeldbellen inzetten.

Het kan gebeuren dat je iets minder begeleiding krijgt dan je gewend bent. Dit kan gebeuren als er meer begeleiders ziek worden of thuis moeten blijven. Hierdoor kan het ook zijn dat je tijdelijk een andere begeleider krijgt. Wij informeren je hierover als dit gebeurt. Ook kan het zo zijn dat een begeleider op een ander tijdstip contact opneemt dan je gewend bent.

We begrijpen dat deze maatregelen moeilijk kunnen zijn maar hopen hiervoor wel op begrip.

Vervoer
Ambulant doen wij op dit moment geen vervoer van en naar afspraken. Je kan wel met ons overleggen welke andere mogelijkheden er zijn.

Bezoek in ons Gezinshuis

Onze medewerkers bevragen bezoekers op klachten (keelpijn hoesten, verhoging/ koorts). Als er sprake is van klachten, dan is bezoek helaas niet mogelijk. Wanneer er in ons Gezinshuis sprake is van besmetting vindt er geen bezoek plaats. Bezoek wordt 24 uur vantevoren aangemeld door desbetreffende bewoner bij begeleiding. In het geval er bewoners zijn met klachten is bezoek binnen de locatie niet toegestaan.

Registratie bij bezoek
Wanneer er een corona-besmetting op locatie is, wordt er door de GGD een bron-en contactonderzoek gedaan. Door het bezoek goed te registreren kan dit bron-en contactonderzoek snel worden uitgevoerd. ​Daarom worden uw contactgegevens bij binnenkomst geregistreerd en na 14 dagen weer vernietigd.

Twijfel over de actuele situatie binnen ons Gezinshuis?
Neem dan contact op met het het Gezinshuis via 06-36055196.

Op dit moment is het nog niet noodzakelijk om een mondkapje te dragen binnen ons Gezinshuis bij bezoek.

Wij willen jullie wel de vraag stellen of het bezoek noodzakelijk is? En of het mogelijk is om het contact op een andere wijze te hebben? Bijvoorbeeld door middel van beeldbellen of afspreken buiten.

Vervoer
Noodzakelijk vervoer wordt door onze begeleiders gedaan voor bewoners.

Wat is noodzakelijk vervoer?
Noodzakelijk vervoer is bijvoorbeeld vervoer naar huisarts, tandarts en eerste hulp.

Hoe pakken we het vervoer aan?
Begeleider en bewoner dragen allebei een mondkapje in de auto. Er zijn niet meer dan twee personen aanwezig in de auto.

Bezoek op ons kantoor aan het Voorhuis

Onze medewerkers bevragen bezoekers op klachten (keelpijn hoesten, verhoging/ koorts). Als er sprake is van klachten, dan is bezoek helaas niet mogelijk. Bezoek is bij ons op kantoor alleen mogelijk op afspraak.

Registratie bij bezoek
Wanneer er een corona-besmetting op locatie is, wordt er door de GGD een bron-en contactonderzoek gedaan. Door het bezoek goed te registreren kan dit bron-en contactonderzoek snel worden uitgevoerd. ​Daarom worden uw contactgegevens bij binnenkomst geregistreerd en na 14 dagen weer vernietigd.

Winkelbezoek vanuit het Gezinshuis

Wij proberen zoveel mogelijk boodschappen en artikelen te laten bezorgen. Wanneer dit niet mogelijk is houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen. Wij dragen een mondkapje bij winkelbezoek en dringen ook aan op het gebruik van een mondkapje door onze bewoners. Bewoners krijgen mondkapjes beschikbaar gesteld door ons als ze deze niet zelf in hun bezit hebben.

Wat kan je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om besmetting te voorkomen zijn:

 • Geef elkaar geen handen.
 • Was regelmatig de handen met zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik geen textiel handdoek.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Wat doen wij als je denkt dat je het coronavirus hebt?

Als je denkt het coronavirus te hebben, dan vragen wij je om thuis te blijven. Het is heel belangrijk om niet in contact te zijn met andere mensen! De begeleider kan eventueel samen met jou of voor jou de huisarts of GGD bellen.

Wat voor begeleiding bieden wij als je het coronavirus heeft?

Mocht je daadwerkelijk het coronavirus hebben, dan zal je thuis moeten blijven. De begeleider begeleidt dan via beeldbellen of telefonisch.

Informatie over corona in verschillende talen

Begrijpelijke informatie is heel belangrijk. Download posters in diverse talen met maatregelen en tips om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De website corona.steffie.nl legt het coronavirus duidelijk uit. Met handige video.

Deze informatie is voor het laatst aangepast op 05-10-2020.


Algemene voorwaarden

Preambule

Tellus Zorg biedt hulp- en dienstverlening aan ouders, jeugdigen en volwassenen (hierna cliënten) en aan personen/ instellingen in het netwerk van de cliënten. Hulp aan cliënten komt doorgaans tot stand via tussenkomst van lokale verwijzers, zoals Centrum voor Jeugd & Gezin, Gebiedsteam, Wijkteam en Veilig Thuis, of van instanties zoals Gecertificeerde Instelling, huisarts en andere eerstelijns verwijzers.

In verreweg de meeste gevallen wordt de betaling gedaan door instanties krachtens de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning (begeleiding of Beschermd Wonen) of zorgverzekeringswet, dan wel door een andere betalende instantie, b.v. een andere zorgaanbieder.

Deze algemene voorwaarden regelen de afspraken tussen Tellus Zorg en de cliënt en de afspraken die nodig zijn om de hulp of dienstverlening bekostigd te krijgen door instanties. Want de hulp en dienstverlening vraagt inzet van menskracht en dus bekostiging. Als het enigszins mogelijk is, zal Tellus Zorg proberen om de cliënt daar geen last van te laten ondervinden. Echter, de regels van de instanties kunnen wel degelijk veel invloed hebben op de te bieden hulp of dienstverlening. Daarom moeten cliënten daarvan op de hoogte zijn. Is er geen instantie die de kosten vergoedt, dan kan Tellus Zorg alleen hulp en dienstverlening bieden, die rechtstreeks in rekening wordt gebracht bij de cliënt c.q. opdrachtgever.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Begripsomschrijvingen

 • Cliënt:
  Een natuurlijk persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Hulp:
  Onder hulp wordt verstaan: zorg- en dienstverlening aan cliënten op het terrein van specialistische jeugd- en opvoedhulp en huiselijk geweld.
 • Dienstverlening:
  Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten aan personen en instellingen (collega’s) ten dienste van (potentiële) cliënten.
 • Zorgaanbieder:
  Tellus Zorg gevestigd te Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
  nummer 01118344.
 • Instantie:
  Het orgaan, dat zorg draagt voor de bekostiging van de hulp en/of dienstverlening wanneer die niet door de cliënt zelf wordt bekostigd, zoals de gemeente of een zorgverzekeraar, .
 • Wettelijk vertegenwoordiger:
  De wettelijk vertegenwoordiger is diegene die bij wet (ouder, voogden, curatoren, bewindvoerders) gemachtigd is in rechte op te treden (rechtsgeldige verbintenissen aan te gaan) voor een handelingsonbekwame cliënt.
 • Beschikking/bepaling:
  Het (wettelijk) vereiste besluit door of namens een gemeente over de aard, de inhoud en de omvang en tijdsduur van de hulp c.q. zorgbehoefte(n) van de cliënt en de wijze waarop daarin kan worden voorzien.
 • Zorgovereenkomst:
  Het document waarin de overeengekomen hulp en/of diensten in grote lijnen worden vastgelegd.
 • Hulpverleningsplan:
  Het document waarin de afspraken over de uitvoering van de zorg- en diensten schriftelijk uitgewerkt worden. Het hulpverleningsplan vormt een geheel met de zorgovereenkomst.
 • Verwijzing:
  Conform Jeugdwet kunnen huisarts, Jeugdarts, medisch specialist of rechtelijke macht cliënten rechtstreeks verwijzen naar specialistische jeugdhulp.

1.2 Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van hulp en dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van Tellus Zorg. Voor bepaalde vormen van hulp en dienstverlening gelden aanvullende voorwaarden. Eventuele aanvullende voorwaarden ontvangt de cliënt tijdig. Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat Tellus Zorg nieuwe algemene voorwaarden heeft vastgesteld en haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tellus Zorg, waarbij Tellus Zorg collega’s of andere hulpverleners heeft betrokken.

1.3 Afschrift
Tellus Zorg verstrekt cliënten voor het aangaan van de zorgovereenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en informeert cliënten tijdig over eventuele wijzigingen. De algemene voorwaarden zijn ook na te lezen op de website van Tellus Zorg (www.telluszorg.nl).

1.4 Reikwijdte voorwaarden
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Tellus Zorg overeengekomen te worden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 2 Wettelijke regelingen

Veel hulp van Tellus Zorg wordt verleend op grond van wettelijke regelingen zoals de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wet Toelatingen Zorginstellingen, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en wet bescherming persoonsgegevens. Tellus Zorg hanteert deze wettelijke voorschriften indien van toepassing, draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van hetgeen deze regelgeving vereist en stemt de hulp- en zorgverlening met de cliënt hierbij af.

 

Artikel 3 De start van de hulp

3.1 Beschikking
Voor veel hulp van Tellus Zorg is een beschikking van de gemeente of geldige verwijzing van een daartoe conform Jeugdwet gerechtigde persoon of instantie nodig.

3.2 Zorgovereenkomst

De hulp voor de cliënt kan starten na het aangaan van een zorgovereenkomst tussen Tellus Zorg en de cliënt (m.u.v. crisiszorg). Een zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan door middel van ondertekening door Tellus Zorg en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

3.3 Beschikbaarheid van hulp

De capaciteit van de hulpverlening door Tellus Zorg wordt begrensd door jaarlijks vooraf vastgestelde productieafspraken of budgetten met instanties. Voor de cliënt kan dat tot gevolg hebben, dat een bepaalde vorm van hulp soms niet (direct) beschikbaar is. De hulp wordt ook begrensd door wat de beschikking of regels van de betreffende instantie toestaan.

3.4 Hulpverleningsplan

De inhoud van de hulp wordt in overleg met de cliënt voorafgaand aan start hulp of uiterlijk binnen 14 dagen na de start van de hulp vastgelegd in een individueel hulpverleningsplan. Het hulpverleningsplan wordt binnen 6 weken vastgesteld na overleg met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger, rekening houdend met de inbreng van minderjarige jeugdigen als bepaald in de Jeugdwet of vergelijkbare wet- en regelgeving. De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger moeten instemmen met het hulpverleningsplan.

Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft Tellus Zorg naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Het hulpverleningsplan maakt onderdeel uit van de zorgovereenkomst, voor zover wettelijk verplicht.

In het hulpverleningsplan wordt in ieder geval nader uitgewerkt:

 • De hulpvraag van de cliënt;
 • De begeleidings- en behandeldoelen;
 • De wijze waarop Tellus Zorg de gestelde doelen wil bereiken;
 • Welke disciplines en middelen worden ingezet om deze doelstellingen te kunnen bereiken;
 • Welke inspanningen de cliënt zal doen om de gestelde doelen te realiseren;
 • De omvang van de hulp, tijdstip en frequentie;
 • De wijze en frequentie van evaluatie;
 • Welke inzet en inspanning van andere hulpverleners/instellingen betrokken bij de cliënt wordt geleverd

3.5 Informatie opvragen
De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger verleent Tellus Zorg toestemming om bij de voorbereiding en de uitvoering van het hulpverleningsplan informatie te vragen aan de verwijzende instantie. Voor het opvragen van informatie bij andere instanties zal Tellus Zorg eerst vooraf schriftelijk toestemming vragen aan cliënt, als onderdeel van het hulpverleningsplan of in een afzonderlijk verzoek.

 

Artikel 4 Wijziging en beëindiging van de hulp

4.1 Wijzigingen in hulpverleningsplan

Wijzigingen in het hulpverleningsplan kunnen slechts in overleg en na overeenstemming tussen Tellus Zorg en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger worden aangebracht. Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft Tellus Zorg naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

4.1.1
Het in artikel 4.1 genoemde overleg is niet vereist indien, als gevolg van spoedeisende omstandigheden, Tellus Zorg in het belang van de cliënt direct noodzakelijke maatregelen dient te treffen. Als dat het geval is, zal Tellus Zorg zo spoedig mogelijk in overleg treden met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

4.2 Beëindiging van de hulp
De hulp eindigt in de navolgende gevallen:

 • Indien de gestelde doelen in hulpverleningsplan bereikt zijn.
 • Indien de geldigheidstermijn van de indicatie is verstreken.
 • Indien de periode is verstreken zoals vastgesteld in het hulpverleningsplan.
 • Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het hulpverleningsplan.
 • Met wederzijds goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming verplicht.
 • Door opzegging door cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger tenzij het zorg betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming verplicht.
 • Indien de cliënt overlijdt.
 • Een verandering in de beschikking treedt op, waardoor de cliënt geen recht op zorg, uitgevoerd door Tellus Zorg, meer heeft.

 

4.3 Opzegging door cliënt
De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.4 Opzegging door Tellus Zorg
Tellus Zorg kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen wegens gewichtige redenen, met een opzegtermijn van één maand. Van gewichtige redenen is in ieder geval sprake:

 • Indien de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, diens verplichtingen in verband met deze overeenkomst niet nakomt.
 • Indien van Tellus Zorg in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet.
 • Indien cliënt een of meerdere van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 6.3 t/m 6.6 van deze voorwaarden niet nakomt.

 

Alvorens Tellus Zorg tot opzegging van de overeenkomst overgaat, zal Tellus Zorg in overleg treden met de gemeentelijke toegang, gecertificeerde instelling of een verwijzer over de beëindiging van de zorg tenzij de opzegging in redelijkheid geen uitstel kan dulden. Vervolgens zal Tellus Zorg de cliënt van haar voornemen in kennis stellen.

4.5 Wijziging wettelijk vertegenwoordiger
De overeenkomst blijft van kracht ingeval van wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht op de hoogte te zijn van de zorg die de cliënt van Tellus Zorg ontvangt en bijgevolg van deze overeenkomst, en is gehouden aan de bepalingen ervan.

4.6 Afzeggen afspraken
Indien de cliënt en/of Tellus Zorg de overeengekomen hulp in concrete gevallen op de vastgestelde datum en/of tijdstip niet kan afnemen of leveren, dienen zij dit onmiddellijk maar tenminste 24 uur van tevoren aan elkaar te melden.

Zie ook artikel 5.5 “niet nakomen en de kosten”.

 

Artikel 5 Bekostiging van hulp en dienstverlening

Primair wordt de hulp geleverd door Tellus Zorg aan cliënten bekostigd vanuit de Jeugdwet, de WMO of vanuit Beschermd Wonen. Dit is vastgelegd in de beschikking van de cliënt. In sommige situaties kan er sprake zijn van andere bekostigingsvormen zoals hieronder opgenomen. Indien er sprake is van een van de situaties zoals hieronder beschreven, wordt dit in een addendum bij de zorgovereenkomst opgenomen.

5.1 Overige bekostigingsvormen

5.1.1 Zorgverzekeringswet (basisverzekering)
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt op basis van paramedische zorg vindt financiële verrekening plaats via de basisverzekering (zorgverzekering). Voor jongeren boven de 18 jaar kan een eigen risico gelden. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

5.1.2. Persoonsgebonden budget
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt op basis van persoonsgebonden budget leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening vast.

5.1.3 Hulp of zorg zonder beschikking
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt zonder een tot bekostiging strekkende indicatie leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening in een bijlage bij de zorgovereenkomst vast. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht. Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.1.4 Hulp en dienstverlening in opdracht van derden
Tellus Zorg verleent ook hulp en dienstverlening in opdracht van instellingen of instanties, hetgeen is vastgelegd in een overeenkomst. In dat geval dient de betreffende overeenkomst door Tellus Zorg en de opdrachtgever te worden ondertekend. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.1.5 Verzorgingskosten 7x24 uurs hulp Jeugdhulp
Ingeval van 7 x 24 uurs hulp jeugdhulp zijn de verblijfskosten voor rekening van Tellus Zorg, en de overige persoonlijke kosten voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Verzorgingskosten en eigen bijdragen zijn nader omschreven in de regeling financiële wegwijzer. Tellus Zorg zendt facturen van derden inzake persoonlijke kosten door naar de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Eventueel door Tellus Zorg in deze gemaakte kosten worden aan de cliënt doorberekend.

5.2 Facturatie
Met betrekking tot de door cliënt dan wel derden aan Tellus Zorg verschuldigde kosten zoals vermeld onder 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 en 5.1.5 is Tellus Zorg gerechtigd maandelijks een evenredig voorschotbedrag te factureren. De cliënt dan wel de opdrachtgever verplicht zich om binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur het factuurbedrag te voldoen op de door Tellus Zorg aangegeven wijze.

5.3 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling is de cliënt dan wel de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien een betalingsherinnering verstuurd moet worden, wordt per factuur € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

5.4 Kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, bij niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cliënt dan wel de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.

5.5 Niet nakoming
Indien de cliënt zijn meldingsverplichting als bedoeld in artikel 4.6 niet nakomt, is Tellus Zorg gerechtigd de verschuldigde kosten voor de overeengekomen hulp- of dienstverlening bij de cliënt in rekening te brengen. In bijzondere gevallen kan na gezamenlijk overleg en uitsluitend ter beoordeling van Tellus Zorg van deze regeling worden afgeweken.

5.6 Financiële afrekening
Binnen twee maanden na het einde van de zorgovereenkomst, maar in ieder geval steeds binnen twee maanden na afloop van één jaar, verstrekt Tellus Zorg een gespecificeerde financiële afrekening, naar aanleiding van de genoten hulp- en dienstverlening en de betaalde voorschotten ten aanzien van het gestelde in artikel 5.2

 

Artikel 6 Uitvoering van de hulp en dienstverlening

6.1 Veiligheid terreinen en locaties Tellus Zorg
Tellus Zorg draagt op de terreinen en accommodaties zorg voor een veilige verblijfssituatie voor haar cliënten als ook haar medewerkers, zodat cliënten, familieleden en bezoekers zich daar veilig voelen.

6.2 Waarborging veiligheid
Om veiligheid voor cliënt en derden te kunnen waarborgen, zal Tellus Zorg in voorkomende gevallen veiligheidsrisico’s melden aan de gemeentelijke toegang of de gecertificeerde instelling en/of aangifte doen, en kan Tellus Zorg de cliënt, voor zover in 7x24 uurs hulp, tijdelijk een andere verblijfsplaats bieden, dan wel de overeenkomst opzeggen

6.3 Richtlijnen veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting
In geval de hulpverlening bij cliënt thuis plaats vindt, stelt de cliënt de medewerker(s) van Tellus Zorg in de gelegenheid om volgens de door Tellus Zorg vast te stellen richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting hun taken te kunnen uitvoeren. De richtlijnen zijn op te vragen bij Tellus Zorg.

6.4 Omgangsvormen
De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de medewerker(s) van Tellus Zorg hiermee op welke wijze dan ook wordt/ worden geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening door Tellus Zorg. Tevens kan aangifte bij de politie worden gedaan.

6.5 Privacy
Privacy van zowel de cliënt als ook de medewerker worden wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er geen beeld- en geluidopnames van cliënten of medewerkers van Tellus Zorg gemaakt en gepubliceerd worden zonder expliciete toestemming van deze persoon dan wel personen. Tevens worden er geen uitlatingen gedaan over cliënten en medewerkers van Tellus Zorg via (sociale) media of welke manier dan ook.

6.6 Rookvrije werkplek
In het geval hulpverlening bij cliënt thuis plaatsvindt zorgt de cliënt ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. De cliënt of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is medewerkers van Tellus Zorg niet toegestaan te roken tijdens het verlenen van hulp aan de cliënt.

6.7 Huisregels
Indien de cliënt in een leefgroep woont, wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de taken en verplichtingen die samenhangen met een meerpersoonshuishouden. De huisregels kunnen verschillen per locatie en hebben een verplichtend karakter voor de betreffende locatie. De cliënt wordt geacht die te kennen.

6.8 Niet-nakoming
Niet-nakoming van de verplichtingen, zoals genoemd in de leden 1 t/m6 van dit artikel levert een gewichtige reden op, waardoor de hulp met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.

6.9 Giften
Het is niet toegestaan om de medewerker(s) giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank.

 

Artikel 7 Privacy, Registratie en beheer van gegevens

7.1 Registratie en beheer persoonsgegevens
Tellus Zorg zorgt voor een volledige en goede uitvoering van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Tellus Zorg beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen elektronisch cliëntdossier. Tellus Zorg draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens en heeft dit vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. De volledige tekst van het privacyreglement is na te lezen op de website van Tellus Zorg (www.Tellus Zorg.nl) of op te vragen bij de directie van Tellus Zorg.

7.2 Informatie uit andere zorginstelling
De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger zal, voor zover nodig ter uitvoering van deze overeenkomst, Tellus Zorg in kennis stellen van de betrokkenheid van (een) andere instelling(-en), bijvoorbeeld ten aanzien van (eerdere) hulp of onderwijs. Zo nodig kan om inzage of afschrift van daarop betrekking hebbende relevante stukken gevraagd worden.

7.3 Uitwisselen gegevens
Tellus Zorg wisselt gegevens uit met andere instellingen indien dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg. Dit betreft zowel cliënt specifieke informatie als geaggregeerde informatie.

 

Artikel 8. Verzekeringen

De cliënt is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. De cliënt (of namens hem zijn wettelijke vertegenwoordiger) is aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar veroorzaakte schade. Voor zover mocht blijken dat de cliënt ter zake onverzekerd is, is cliënt aansprakelijk voor de betreffende extra kosten die de werkzaamheden van Tellus Zorg uit hoofde van deze overeenkomst met zich brengen.

 

Artikel 9 Toestemming voor behandeling in bijzondere situaties

9.1 Toestemming cliënt
Wanneer er iets gebeurt dat geneeskundige of andere (therapeutische) interventie(s) noodzakelijk maakt en deze behandelingen staan niet in het hulpverleningsplan, dan wordt met deze behandeling pas begonnen nadat de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor deze behandeling.

9.2 Uitzondering toestemming
Indien de cliënt geen, of niet snel genoeg toestemming kan geven voor de behandeling en dit zou leiden tot levensgevaar of zeer ernstige schade voor de cliënt, dan kan bij uitzondering met de behandeling worden begonnen zonder toestemming. Achteraf moeten de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk worden ingelicht over de noodzaak en de toegepaste behandeling.

Artikel 10 Gedragscode medewerkers
Tellus Zorg hanteert een gedragscode voor medewerkers. Deze gedragscode geeft de beschrijving van hoe medewerkers geacht worden zich te gedragen, zowel ten opzichte van elkaar, als ten opzichte van cliënten en derden. De code is gericht op het in de organisatie bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, seksuele intimidatie alsmede op het respecteren van levensbeschouwelijke opvattingen. De gedragscode is op te vragen bij de directie van Tellus Zorg.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid Tellus Zorg

11.1 Goed hulpverlener
De hulpverlener van Tellus Zorg zal bij zijn werkzaamheden de codes van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de vigerende regelgeving, de regels daarvoor binnen Tellus Zorg en de geldende professionele standaarden.

11.2 Schade
In geval van schade bij de cliënt (materieel of immaterieel), waarvoor Tellus Zorg aansprakelijk is, wordt die door Tellus Zorg vergoed. De vergoedingsplicht van Tellus Zorg strekt nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van de Tellus Zorg per gebeurtenis dekking biedt. Schades veroorzaakt door (een van de medewerkers van) Tellus Zorg van € 50,00 of minder worden niet vergoed, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld. Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens een vastgestelde procedure.

 

Artikel 12 Klachtenregeling

12.1 Klacht
Tellus Zorg streeft een zorgvuldige uitvoering na van de hulp en zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de hulpverlening.

12.2 Klachtenreglement
Op de hulp en zorgverlening is een klachtenreglement voor cliënten van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke bepalingen daarover. Het klachtenreglement is na te lezen op de website van Tellus Zorg (www.telluszorg.nl).

 

Artikel 13 Medezeggenschap

Artikel 13.1 Organisatie medezeggenschap
De medezeggenschap van cliënten binnen Tellus Zorg is in te delen in drie niveaus te weten:

 1. Individueel: inspraak bij het hulpverleningsplan
 2. Hulpvorm/afdeling
 3. Centraal niveau: cliënteninspraak

Artikel 13.2 Cliëntvertrouwenspersoon
Cliënten kunnen op individueel niveau een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon is beschikbaar voor het geven van informatie of ondersteuning in bijvoorbeeld een klachtafhandeling.

 

Artikel 14 Geschillen

14.1 Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 Geschillen
Eventuele geschillen zullen, voor zover zij tot de competentie van de rechtbank Leeuwarden horen, worden voorgelegd aan de rechtbank Leeuwarden. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector kanton van enige rechtbank, worden voorgelegd aan de sector kanton, die volgens de wet bevoegd is van die geschillen kennis te nemen. Wanneer een geschil is aan te merken als klacht, wordt die bij voorkeur in behandeling genomen conform de klachtenregeling van Tellus Zorg (zie artikel 12). Indien een bepaling uit de zorgovereenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/ algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Slotbepaling

Artikel 15
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2019.


Privacyverklaring

Tellus Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tellus Zorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren. 

Als Tellus Zorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tellus Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tellus Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • En andere relevante persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door Tellus Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Tellus Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden; 
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tellus Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Andere relevante persoonlijke gegevens; 
 • (Relevante) Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Tellus Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar op basis van wettelijke eisen. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Tellus Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tellus Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Andere relevante persoonlijke gegevens; 
 • (Relevante) Gegevens over gezondheid. 

Uw persoonsgegevens worden door Tellus Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Maximaal 40 jaar op basis van wettelijke eisen 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Tellus Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tellus Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Relevante contactgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Tellus Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving; 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verzorgen van online cliëntendossiers. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Tellus Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Tellus Zorg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens 

Tellus Zorg
Voorhuis 2
9205 BV Drachten
info@telluszorg.nl

ZIVVER - Tellus Zorg

Tellus Zorg gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie

Tellus Zorg gebruikt ZIVVER om de veiligheid van onze communicatie te verhogen. Regelmatig versturen wij privacygevoelige informatie via e-mail. Door een e-mail via ZIVVER te versturen, garanderen wij dat vertrouwelijke informatie volgens de modernste beveiliging wordt verstuurd. En dat niemand anders behalve jij de inhoud van de e-mail kan lezen.

Wat merk je van het gebruik van ZIVVER?
Je kunt altijd rekenen op de service die je van ons gewend bent, plus de garantie dat de inhoud van het e-mailbericht alleen maar door jou gelezen kan worden. Privacygevoelige informatie willen we tenslotte niet met anderen delen. Als je een e-mail ontvangt die veilig via ZIVVER is verstuurd, open je een link die ZIVVER je toestuurt. Het is niet nodig een account aan te maken. En uiteraard zal ZIVVER je nooit reclame toesturen.

Hoe open je een bericht die via ZIVVER is verstuurd?
Heb je een e-mail ontvangen van Tellus Zorg via ZIVVER? Dan open je dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. Je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de webpagina van ZIVVER. Eventueel moet je hier ook nog een wachtwoord of sms-code invoeren (zie hieronder). In dit filmpje zie je hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest.

Bericht openen met een wachtwoord
Je hebt een bericht ontvangen dat is beveiligd met een wachtwoord. Degene die je het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen jij het bericht kunt lezen. Daarom heb je een wachtwoord ontvangen. Je vult dit wachtwoord in, nadat je op ‘Bekijk en beantwoord beveiligd bericht’ hebt geklikt. Nu kan je het bericht lezen.

Bericht openen met een sms-code
Je hebt een bericht ontvangen dat is beveiligd. Degene die je het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen jij het bericht kunt lezen. Daarom krijg je een code per SMS toegestuurd. Je vult deze SMS-code in, nadat je op ‘Bekijk en beantwoord beveiligd bericht’ hebt geklikt. Nu kan je het bericht lezen.

Wil je reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?
Je leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina die lijkt op een mailprogramma. Als je op het bericht wilt reageren, dan kan dat rechtstreeks vanuit deze pagina. Onder het ontvangen bericht kun je gelijk een bericht typen om te reageren. Je verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer hier weer een reactie op komt, ontvang je een notificatie via e-mail.

Geef wijzigingen in jouw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons!
Het is belangrijk dat je wijzigingen in jouw e-mailadres of telefoonnummer direct aan je begeleider bij Tellus Zorg doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met je blijven communiceren.

Meer over ZIVVER
ZIVVER biedt een oplossing voor het veilig versturen van berichten via e-mail, chat en file transfer. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, BSN-nummers of andere informatie die je veilig wilt versturen. Verstuur je een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Dus ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Vragen?
Heb je vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kun je het ontvangen bericht niet openen? Of heb je vragen over ZIVVER? Neem dan graag contact op met ZIVVER: support@zivver.com. Meer weten? https://www.zivver.nl.


Klachten kunnen opgelost worden

Een goed contact met de zorgverlener is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun zorgverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden
gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. In deze folder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Samen met uw zorgverlener het probleem oplossen

Uw zorgverlener stelt het vaak op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan zij of hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

Klachtenfunctionaris

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen van een klachtenfunctionaris.

Dit kan via:
SoloPartners op nummer 085-2010140 of per e-mail op klacht@solopartners.nl.
Wij zorgen er dan voor dat u in contact komt met een van onze klachtenfunctionarissen.

De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u betekenen:

 • Luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing
 • Uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure van de zelfstandig zorgverlener
 • De klacht – eventueel anoniem – registreren.

Beoordeling door de geschillencommissie

Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere l

eden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De geschillencommissie kan daarbij een bindende uitspraak doen welke maatregelen de hulpverlener dient uit te voeren.

Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega
www.zorggeschil.nl

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de geschillencommissie. SoloPartners of de klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de geschillencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Dat wil zeggen de zorgverlener de uitspraak van de geschillencommissie dient op te volgen.

Zowel SoloPartners, de klachtenfunctionaris als de geschillencommissie gaan zorgvuldig om met uw privacy. Aan de klachtenprocedure via de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. De kosten van de procedure bij de geschillencommissie zijn € 50,00. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug.

Spoedvragen, crisis, een luisterend oor?

Heb je te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Voel je je bedreigd of seksueel geïntimideerd? Wil je anoniem met iemand ergens over praten? Kijk hier met wie je contact kunt opnemen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis, tel: 0800 - 2000 (dag en nacht bereikbaar)

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 0800 - 2000. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kan je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven.

Meer informatie kan je vinden op de website van Veilig Thuis.

Spoedeisende hulp in crisissituaties rond kinderen en jongeren

Spoed4jeugd, tel: 0800 - 776 33 45 (dag en nacht bereikbaar)

Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed4Jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 0800 - 776 33 45. Spoed4Jeugd zorgt voor adequate en snelle inzet van de juiste zorgaanbieder in de spoedeisende situatie. Kinderen, jongeren en ouders en/of verzorgers kunnen bellen met Spoed4Jeugd. Ook verwijzers, scholen, CJG’s of andere betrokkenen kunnen in een spoedeisende situatie contact opnemen. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, deze hulpverlener zal vervolgens met jou inschatten wat er aan de hand is, zodat zo snel mogelijk de hulp ingeschakeld wordt die noodzakelijk is.

Meer informatie kan je vinden op de website van Spoed4Jeugd.

Een luisterend oor

Sensoor, tel: 0900 - 0767  (dag en nacht bereikbaar)

Wil je anoniem met iemand ergens over praten? Heb je behoefte aan een luisterend oor? Dan kan je bellen, mailen of chatten met Sensoor. Vrijwilligers van Sensoor staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor je klaar. Zij luisteren, denken met je mee en kunnen je doorverwijzen. Je kunt Sensoor anoniem bellen en het gesprek is vertrouwelijk. Sensoor is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 0767.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Sensoor.

Zorgen over iemand met verward gedrag?

GGD Fryslân, tel: 0800 - 1771 (dag en nacht bereikbaar)

Het meld- en adviespunt verward gedrag is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis. De medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties die al betrokken zijn.

Meer informatie kan je vinden op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag.

Heb je zelfmoord gedachten of maak je je zorgen over iemand

113 Zelfmoord preventie, tel: 0900 - 0113 (dag en nacht bereikbaar)

113 Zelfmoord Preventie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoon en chat.

Meer informatie kan je vinden op www.113.nl.


Algemene voorwaarden

Preambule

Tellus Zorg biedt hulp- en dienstverlening aan ouders, jeugdigen en volwassenen (hierna cliënten) en aan personen/ instellingen in het netwerk van de cliënten. Hulp aan cliënten komt doorgaans tot stand via tussenkomst van lokale verwijzers, zoals Centrum voor Jeugd & Gezin, Gebiedsteam, Wijkteam en Veilig Thuis, of van instanties zoals Gecertificeerde Instelling, huisarts en andere eerstelijns verwijzers.

In verreweg de meeste gevallen wordt de betaling gedaan door instanties krachtens de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning (begeleiding of Beschermd Wonen) of zorgverzekeringswet, dan wel door een andere betalende instantie, b.v. een andere zorgaanbieder.

Deze algemene voorwaarden regelen de afspraken tussen Tellus Zorg en de cliënt en de afspraken die nodig zijn om de hulp of dienstverlening bekostigd te krijgen door instanties. Want de hulp en dienstverlening vraagt inzet van menskracht en dus bekostiging. Als het enigszins mogelijk is, zal Tellus Zorg proberen om de cliënt daar geen last van te laten ondervinden. Echter, de regels van de instanties kunnen wel degelijk veel invloed hebben op de te bieden hulp of dienstverlening. Daarom moeten cliënten daarvan op de hoogte zijn. Is er geen instantie die de kosten vergoedt, dan kan Tellus Zorg alleen hulp en dienstverlening bieden, die rechtstreeks in rekening wordt gebracht bij de cliënt c.q. opdrachtgever.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Begripsomschrijvingen

 • Cliënt:
  Een natuurlijk persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Hulp:
  Onder hulp wordt verstaan: zorg- en dienstverlening aan cliënten op het terrein van specialistische jeugd- en opvoedhulp en huiselijk geweld.
 • Dienstverlening:
  Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten aan personen en instellingen (collega’s) ten dienste van (potentiële) cliënten.
 • Zorgaanbieder:
  Tellus Zorg gevestigd te Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
  nummer 01118344.
 • Instantie:
  Het orgaan, dat zorg draagt voor de bekostiging van de hulp en/of dienstverlening wanneer die niet door de cliënt zelf wordt bekostigd, zoals de gemeente of een zorgverzekeraar, .
 • Wettelijk vertegenwoordiger:
  De wettelijk vertegenwoordiger is diegene die bij wet (ouder, voogden, curatoren, bewindvoerders) gemachtigd is in rechte op te treden (rechtsgeldige verbintenissen aan te gaan) voor een handelingsonbekwame cliënt.
 • Beschikking/bepaling:
  Het (wettelijk) vereiste besluit door of namens een gemeente over de aard, de inhoud en de omvang en tijdsduur van de hulp c.q. zorgbehoefte(n) van de cliënt en de wijze waarop daarin kan worden voorzien.
 • Zorgovereenkomst:
  Het document waarin de overeengekomen hulp en/of diensten in grote lijnen worden vastgelegd.
 • Hulpverleningsplan:
  Het document waarin de afspraken over de uitvoering van de zorg- en diensten schriftelijk uitgewerkt worden. Het hulpverleningsplan vormt een geheel met de zorgovereenkomst.
 • Verwijzing:
  Conform Jeugdwet kunnen huisarts, Jeugdarts, medisch specialist of rechtelijke macht cliënten rechtstreeks verwijzen naar specialistische jeugdhulp.

1.2 Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van hulp en dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van Tellus Zorg. Voor bepaalde vormen van hulp en dienstverlening gelden aanvullende voorwaarden. Eventuele aanvullende voorwaarden ontvangt de cliënt tijdig. Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat Tellus Zorg nieuwe algemene voorwaarden heeft vastgesteld en haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Tellus Zorg, waarbij Tellus Zorg collega’s of andere hulpverleners heeft betrokken.

1.3 Afschrift
Tellus Zorg verstrekt cliënten voor het aangaan van de zorgovereenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en informeert cliënten tijdig over eventuele wijzigingen. De algemene voorwaarden zijn ook na te lezen op de website van Tellus Zorg (www.telluszorg.nl).

1.4 Reikwijdte voorwaarden
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Tellus Zorg overeengekomen te worden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

Artikel 2 Wettelijke regelingen

Veel hulp van Tellus Zorg wordt verleend op grond van wettelijke regelingen zoals de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, wet Toelatingen Zorginstellingen, Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en wet bescherming persoonsgegevens. Tellus Zorg hanteert deze wettelijke voorschriften indien van toepassing, draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van hetgeen deze regelgeving vereist en stemt de hulp- en zorgverlening met de cliënt hierbij af.

 

Artikel 3 De start van de hulp

3.1 Beschikking
Voor veel hulp van Tellus Zorg is een beschikking van de gemeente of geldige verwijzing van een daartoe conform Jeugdwet gerechtigde persoon of instantie nodig.

3.2 Zorgovereenkomst

De hulp voor de cliënt kan starten na het aangaan van een zorgovereenkomst tussen Tellus Zorg en de cliënt (m.u.v. crisiszorg). Een zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan door middel van ondertekening door Tellus Zorg en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

3.3 Beschikbaarheid van hulp

De capaciteit van de hulpverlening door Tellus Zorg wordt begrensd door jaarlijks vooraf vastgestelde productieafspraken of budgetten met instanties. Voor de cliënt kan dat tot gevolg hebben, dat een bepaalde vorm van hulp soms niet (direct) beschikbaar is. De hulp wordt ook begrensd door wat de beschikking of regels van de betreffende instantie toestaan.

3.4 Hulpverleningsplan

De inhoud van de hulp wordt in overleg met de cliënt voorafgaand aan start hulp of uiterlijk binnen 14 dagen na de start van de hulp vastgelegd in een individueel hulpverleningsplan. Het hulpverleningsplan wordt binnen 6 weken vastgesteld na overleg met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger, rekening houdend met de inbreng van minderjarige jeugdigen als bepaald in de Jeugdwet of vergelijkbare wet- en regelgeving. De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger moeten instemmen met het hulpverleningsplan.

Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft Tellus Zorg naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Het hulpverleningsplan maakt onderdeel uit van de zorgovereenkomst, voor zover wettelijk verplicht.

In het hulpverleningsplan wordt in ieder geval nader uitgewerkt:

 • De hulpvraag van de cliënt;
 • De begeleidings- en behandeldoelen;
 • De wijze waarop Tellus Zorg de gestelde doelen wil bereiken;
 • Welke disciplines en middelen worden ingezet om deze doelstellingen te kunnen bereiken;
 • Welke inspanningen de cliënt zal doen om de gestelde doelen te realiseren;
 • De omvang van de hulp, tijdstip en frequentie;
 • De wijze en frequentie van evaluatie;
 • Welke inzet en inspanning van andere hulpverleners/instellingen betrokken bij de cliënt wordt geleverd

3.5 Informatie opvragen
De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger verleent Tellus Zorg toestemming om bij de voorbereiding en de uitvoering van het hulpverleningsplan informatie te vragen aan de verwijzende instantie. Voor het opvragen van informatie bij andere instanties zal Tellus Zorg eerst vooraf schriftelijk toestemming vragen aan cliënt, als onderdeel van het hulpverleningsplan of in een afzonderlijk verzoek.

 

Artikel 4 Wijziging en beëindiging van de hulp

4.1 Wijzigingen in hulpverleningsplan

Wijzigingen in het hulpverleningsplan kunnen slechts in overleg en na overeenstemming tussen Tellus Zorg en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger worden aangebracht. Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft Tellus Zorg naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

4.1.1
Het in artikel 4.1 genoemde overleg is niet vereist indien, als gevolg van spoedeisende omstandigheden, Tellus Zorg in het belang van de cliënt direct noodzakelijke maatregelen dient te treffen. Als dat het geval is, zal Tellus Zorg zo spoedig mogelijk in overleg treden met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

4.2 Beëindiging van de hulp
De hulp eindigt in de navolgende gevallen:

 • Indien de gestelde doelen in hulpverleningsplan bereikt zijn.
 • Indien de geldigheidstermijn van de indicatie is verstreken.
 • Indien de periode is verstreken zoals vastgesteld in het hulpverleningsplan.
 • Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het hulpverleningsplan.
 • Met wederzijds goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming verplicht.
 • Door opzegging door cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger tenzij het zorg betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming verplicht.
 • Indien de cliënt overlijdt.
 • Een verandering in de beschikking treedt op, waardoor de cliënt geen recht op zorg, uitgevoerd door Tellus Zorg, meer heeft.

 

4.3 Opzegging door cliënt
De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.4 Opzegging door Tellus Zorg
Tellus Zorg kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen wegens gewichtige redenen, met een opzegtermijn van één maand. Van gewichtige redenen is in ieder geval sprake:

 • Indien de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, diens verplichtingen in verband met deze overeenkomst niet nakomt.
 • Indien van Tellus Zorg in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet.
 • Indien cliënt een of meerdere van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 6.3 t/m 6.6 van deze voorwaarden niet nakomt.

 

Alvorens Tellus Zorg tot opzegging van de overeenkomst overgaat, zal Tellus Zorg in overleg treden met de gemeentelijke toegang, gecertificeerde instelling of een verwijzer over de beëindiging van de zorg tenzij de opzegging in redelijkheid geen uitstel kan dulden. Vervolgens zal Tellus Zorg de cliënt van haar voornemen in kennis stellen.

4.5 Wijziging wettelijk vertegenwoordiger
De overeenkomst blijft van kracht ingeval van wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht op de hoogte te zijn van de zorg die de cliënt van Tellus Zorg ontvangt en bijgevolg van deze overeenkomst, en is gehouden aan de bepalingen ervan.

4.6 Afzeggen afspraken
Indien de cliënt en/of Tellus Zorg de overeengekomen hulp in concrete gevallen op de vastgestelde datum en/of tijdstip niet kan afnemen of leveren, dienen zij dit onmiddellijk maar tenminste 24 uur van tevoren aan elkaar te melden.

Zie ook artikel 5.5 “niet nakomen en de kosten”.

 

Artikel 5 Bekostiging van hulp en dienstverlening

Primair wordt de hulp geleverd door Tellus Zorg aan cliënten bekostigd vanuit de Jeugdwet, de WMO of vanuit Beschermd Wonen. Dit is vastgelegd in de beschikking van de cliënt. In sommige situaties kan er sprake zijn van andere bekostigingsvormen zoals hieronder opgenomen. Indien er sprake is van een van de situaties zoals hieronder beschreven, wordt dit in een addendum bij de zorgovereenkomst opgenomen.

5.1 Overige bekostigingsvormen

5.1.1 Zorgverzekeringswet (basisverzekering)
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt op basis van paramedische zorg vindt financiële verrekening plaats via de basisverzekering (zorgverzekering). Voor jongeren boven de 18 jaar kan een eigen risico gelden. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

5.1.2. Persoonsgebonden budget
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt op basis van persoonsgebonden budget leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening vast.

5.1.3 Hulp of zorg zonder beschikking
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt zonder een tot bekostiging strekkende indicatie leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening in een bijlage bij de zorgovereenkomst vast. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht. Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.1.4 Hulp en dienstverlening in opdracht van derden
Tellus Zorg verleent ook hulp en dienstverlening in opdracht van instellingen of instanties, hetgeen is vastgelegd in een overeenkomst. In dat geval dient de betreffende overeenkomst door Tellus Zorg en de opdrachtgever te worden ondertekend. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.1.5 Verzorgingskosten 7x24 uurs hulp Jeugdhulp
Ingeval van 7 x 24 uurs hulp jeugdhulp zijn de verblijfskosten voor rekening van Tellus Zorg, en de overige persoonlijke kosten voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Verzorgingskosten en eigen bijdragen zijn nader omschreven in de regeling financiële wegwijzer. Tellus Zorg zendt facturen van derden inzake persoonlijke kosten door naar de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Eventueel door Tellus Zorg in deze gemaakte kosten worden aan de cliënt doorberekend.

5.2 Facturatie
Met betrekking tot de door cliënt dan wel derden aan Tellus Zorg verschuldigde kosten zoals vermeld onder 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 en 5.1.5 is Tellus Zorg gerechtigd maandelijks een evenredig voorschotbedrag te factureren. De cliënt dan wel de opdrachtgever verplicht zich om binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur het factuurbedrag te voldoen op de door Tellus Zorg aangegeven wijze.

5.3 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling is de cliënt dan wel de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien een betalingsherinnering verstuurd moet worden, wordt per factuur € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

5.4 Kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, bij niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cliënt dan wel de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00.

5.5 Niet nakoming
Indien de cliënt zijn meldingsverplichting als bedoeld in artikel 4.6 niet nakomt, is Tellus Zorg gerechtigd de verschuldigde kosten voor de overeengekomen hulp- of dienstverlening bij de cliënt in rekening te brengen. In bijzondere gevallen kan na gezamenlijk overleg en uitsluitend ter beoordeling van Tellus Zorg van deze regeling worden afgeweken.

5.6 Financiële afrekening
Binnen twee maanden na het einde van de zorgovereenkomst, maar in ieder geval steeds binnen twee maanden na afloop van één jaar, verstrekt Tellus Zorg een gespecificeerde financiële afrekening, naar aanleiding van de genoten hulp- en dienstverlening en de betaalde voorschotten ten aanzien van het gestelde in artikel 5.2

 

Artikel 6 Uitvoering van de hulp en dienstverlening

6.1 Veiligheid terreinen en locaties Tellus Zorg
Tellus Zorg draagt op de terreinen en accommodaties zorg voor een veilige verblijfssituatie voor haar cliënten als ook haar medewerkers, zodat cliënten, familieleden en bezoekers zich daar veilig voelen.

6.2 Waarborging veiligheid
Om veiligheid voor cliënt en derden te kunnen waarborgen, zal Tellus Zorg in voorkomende gevallen veiligheidsrisico’s melden aan de gemeentelijke toegang of de gecertificeerde instelling en/of aangifte doen, en kan Tellus Zorg de cliënt, voor zover in 7x24 uurs hulp, tijdelijk een andere verblijfsplaats bieden, dan wel de overeenkomst opzeggen

6.3 Richtlijnen veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting
In geval de hulpverlening bij cliënt thuis plaats vindt, stelt de cliënt de medewerker(s) van Tellus Zorg in de gelegenheid om volgens de door Tellus Zorg vast te stellen richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting hun taken te kunnen uitvoeren. De richtlijnen zijn op te vragen bij Tellus Zorg.

6.4 Omgangsvormen
De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de medewerker(s) van Tellus Zorg hiermee op welke wijze dan ook wordt/ worden geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening door Tellus Zorg. Tevens kan aangifte bij de politie worden gedaan.

6.5 Privacy
Privacy van zowel de cliënt als ook de medewerker worden wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er geen beeld- en geluidopnames van cliënten of medewerkers van Tellus Zorg gemaakt en gepubliceerd worden zonder expliciete toestemming van deze persoon dan wel personen. Tevens worden er geen uitlatingen gedaan over cliënten en medewerkers van Tellus Zorg via (sociale) media of welke manier dan ook.

6.6 Rookvrije werkplek
In het geval hulpverlening bij cliënt thuis plaatsvindt zorgt de cliënt ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. De cliënt of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is medewerkers van Tellus Zorg niet toegestaan te roken tijdens het verlenen van hulp aan de cliënt.

6.7 Huisregels
Indien de cliënt in een leefgroep woont, wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de taken en verplichtingen die samenhangen met een meerpersoonshuishouden. De huisregels kunnen verschillen per locatie en hebben een verplichtend karakter voor de betreffende locatie. De cliënt wordt geacht die te kennen.

6.8 Niet-nakoming
Niet-nakoming van de verplichtingen, zoals genoemd in de leden 1 t/m6 van dit artikel levert een gewichtige reden op, waardoor de hulp met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.

6.9 Giften
Het is niet toegestaan om de medewerker(s) giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank.

 

Artikel 7 Privacy, Registratie en beheer van gegevens

7.1 Registratie en beheer persoonsgegevens
Tellus Zorg zorgt voor een volledige en goede uitvoering van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Tellus Zorg beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen elektronisch cliëntdossier. Tellus Zorg draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens en heeft dit vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. De volledige tekst van het privacyreglement is na te lezen op de website van Tellus Zorg (www.Tellus Zorg.nl) of op te vragen bij de directie van Tellus Zorg.

7.2 Informatie uit andere zorginstelling
De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger zal, voor zover nodig ter uitvoering van deze overeenkomst, Tellus Zorg in kennis stellen van de betrokkenheid van (een) andere instelling(-en), bijvoorbeeld ten aanzien van (eerdere) hulp of onderwijs. Zo nodig kan om inzage of afschrift van daarop betrekking hebbende relevante stukken gevraagd worden.

7.3 Uitwisselen gegevens
Tellus Zorg wisselt gegevens uit met andere instellingen indien dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg. Dit betreft zowel cliënt specifieke informatie als geaggregeerde informatie.

 

Artikel 8. Verzekeringen

De cliënt is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. De cliënt (of namens hem zijn wettelijke vertegenwoordiger) is aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar veroorzaakte schade. Voor zover mocht blijken dat de cliënt ter zake onverzekerd is, is cliënt aansprakelijk voor de betreffende extra kosten die de werkzaamheden van Tellus Zorg uit hoofde van deze overeenkomst met zich brengen.

 

Artikel 9 Toestemming voor behandeling in bijzondere situaties

9.1 Toestemming cliënt
Wanneer er iets gebeurt dat geneeskundige of andere (therapeutische) interventie(s) noodzakelijk maakt en deze behandelingen staan niet in het hulpverleningsplan, dan wordt met deze behandeling pas begonnen nadat de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor deze behandeling.

9.2 Uitzondering toestemming
Indien de cliënt geen, of niet snel genoeg toestemming kan geven voor de behandeling en dit zou leiden tot levensgevaar of zeer ernstige schade voor de cliënt, dan kan bij uitzondering met de behandeling worden begonnen zonder toestemming. Achteraf moeten de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk worden ingelicht over de noodzaak en de toegepaste behandeling.

Artikel 10 Gedragscode medewerkers
Tellus Zorg hanteert een gedragscode voor medewerkers. Deze gedragscode geeft de beschrijving van hoe medewerkers geacht worden zich te gedragen, zowel ten opzichte van elkaar, als ten opzichte van cliënten en derden. De code is gericht op het in de organisatie bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, seksuele intimidatie alsmede op het respecteren van levensbeschouwelijke opvattingen. De gedragscode is op te vragen bij de directie van Tellus Zorg.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid Tellus Zorg

11.1 Goed hulpverlener
De hulpverlener van Tellus Zorg zal bij zijn werkzaamheden de codes van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de vigerende regelgeving, de regels daarvoor binnen Tellus Zorg en de geldende professionele standaarden.

11.2 Schade
In geval van schade bij de cliënt (materieel of immaterieel), waarvoor Tellus Zorg aansprakelijk is, wordt die door Tellus Zorg vergoed. De vergoedingsplicht van Tellus Zorg strekt nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van de Tellus Zorg per gebeurtenis dekking biedt. Schades veroorzaakt door (een van de medewerkers van) Tellus Zorg van € 50,00 of minder worden niet vergoed, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld. Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens een vastgestelde procedure.

 

Artikel 12 Klachtenregeling

12.1 Klacht
Tellus Zorg streeft een zorgvuldige uitvoering na van de hulp en zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de hulpverlening.

12.2 Klachtenreglement
Op de hulp en zorgverlening is een klachtenreglement voor cliënten van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke bepalingen daarover. Het klachtenreglement is na te lezen op de website van Tellus Zorg (www.telluszorg.nl).

 

Artikel 13 Medezeggenschap

Artikel 13.1 Organisatie medezeggenschap
De medezeggenschap van cliënten binnen Tellus Zorg is in te delen in drie niveaus te weten:

 1. Individueel: inspraak bij het hulpverleningsplan
 2. Hulpvorm/afdeling
 3. Centraal niveau: cliënteninspraak

Artikel 13.2 Cliëntvertrouwenspersoon
Cliënten kunnen op individueel niveau een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon is beschikbaar voor het geven van informatie of ondersteuning in bijvoorbeeld een klachtafhandeling.

 

Artikel 14 Geschillen

14.1 Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 Geschillen
Eventuele geschillen zullen, voor zover zij tot de competentie van de rechtbank Leeuwarden horen, worden voorgelegd aan de rechtbank Leeuwarden. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector kanton van enige rechtbank, worden voorgelegd aan de sector kanton, die volgens de wet bevoegd is van die geschillen kennis te nemen. Wanneer een geschil is aan te merken als klacht, wordt die bij voorkeur in behandeling genomen conform de klachtenregeling van Tellus Zorg (zie artikel 12). Indien een bepaling uit de zorgovereenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/ algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 

Slotbepaling

Artikel 15
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2019.


Privacyverklaring

Tellus Zorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tellus Zorg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren. 

Als Tellus Zorg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Tellus Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tellus Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • En andere relevante persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door Tellus Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie op basis van wettelijke eisen. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Tellus Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden; 
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tellus Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Andere relevante persoonlijke gegevens; 
 • (Relevante) Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Tellus Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar op basis van wettelijke eisen. 

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Tellus Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De behandelovereenkomst; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tellus Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geslacht; 
 • Andere relevante persoonlijke gegevens; 
 • (Relevante) Gegevens over gezondheid. 

Uw persoonsgegevens worden door Tellus Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Maximaal 40 jaar op basis van wettelijke eisen 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Tellus Zorg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte communicatie. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tellus Zorg de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Naam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Relevante contactgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Tellus Zorg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de internetomgeving; 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verzorgen van online cliëntendossiers. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Tellus Zorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Tellus Zorg van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! 

Contactgegevens 

Tellus Zorg
Voorhuis 2
9205 BV Drachten
info@telluszorg.nl


Klachten kunnen opgelost worden

Een goed contact met de zorgverlener is heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun zorgverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld bent of dat bepaalde zaken beter hadden
gekund. Uw opmerkingen of klachten bieden uw zorgverlener de mogelijkheid om de dienstverlening zo nodig te verbeteren. In deze folder kunt u lezen wat u kunt doen als u suggesties of klachten heeft.

Samen met uw zorgverlener het probleem oplossen

Uw zorgverlener stelt het vaak op prijs dat hij of zij direct de gelegenheid krijgt de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af, maar als uw zorgverlener niet weet dat u ontevreden bent, kan zij of hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Een goed gesprek kan veel duidelijkheid geven waardoor u samen tot een oplossing van het probleem kunt komen.

Klachtenfunctionaris

U hebt de mogelijkheid ondersteuning in te schakelen van een klachtenfunctionaris.

Dit kan via:
SoloPartners op nummer 085-2010140 of per e-mail op klacht@solopartners.nl.
Wij zorgen er dan voor dat u in contact komt met een van onze klachtenfunctionarissen.

De klachtenfunctionaris kan het volgende voor u betekenen:

 • Luisteren naar uw verhaal en meedenken over een oplossing
 • Uitleg en informatie geven over de klachtenprocedure van de zelfstandig zorgverlener
 • De klacht – eventueel anoniem – registreren.

Beoordeling door de geschillencommissie

Als het bespreken van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid of u wilt een onafhankelijke uitspraak over uw klacht, dan kunt u uw klacht laten behandelen door de geschillencommissie. De geschillencommissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en tenminste twee andere l

eden. De geschillencommissie onderzoekt uw klacht en doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht. De geschillencommissie kan daarbij een bindende uitspraak doen welke maatregelen de hulpverlener dient uit te voeren.

Stichting Zorggeschil
De Meenthe 6
8471 ZP Wolvega
www.zorggeschil.nl

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de geschillencommissie. SoloPartners of de klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de geschillencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Mogelijk wordt u gevraagd om (schriftelijk) een toelichting te geven op uw klacht. Misschien is het zelfs nodig om (een deel van) uw dossier bij de zorgverlener op te vragen of om andere betrokkenen te horen. Hiervoor wordt eerst uw toestemming gevraagd. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Dat wil zeggen de zorgverlener de uitspraak van de geschillencommissie dient op te volgen.

Zowel SoloPartners, de klachtenfunctionaris als de geschillencommissie gaan zorgvuldig om met uw privacy. Aan de klachtenprocedure via de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. De kosten van de procedure bij de geschillencommissie zijn € 50,00. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld krijgt u deze kosten terug.

Spoedvragen, crisis, een luisterend oor?

Heb je te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Voel je je bedreigd of seksueel geïntimideerd? Wil je anoniem met iemand ergens over praten? Kijk hier met wie je contact kunt opnemen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis, tel: 0800 - 2000 (dag en nacht bereikbaar)

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 0800 - 2000. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Je kan je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met jou welke professionele hulp er nodig is. Als je wilt, kun je anoniem blijven.

Meer informatie kan je vinden op de website van Veilig Thuis.

Spoedeisende hulp in crisissituaties rond kinderen en jongeren

Spoed4jeugd, tel: 0800 - 776 33 45 (dag en nacht bereikbaar)

Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Spoed4Jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op nummer 0800 - 776 33 45. Spoed4Jeugd zorgt voor adequate en snelle inzet van de juiste zorgaanbieder in de spoedeisende situatie. Kinderen, jongeren en ouders en/of verzorgers kunnen bellen met Spoed4Jeugd. Ook verwijzers, scholen, CJG’s of andere betrokkenen kunnen in een spoedeisende situatie contact opnemen. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn, deze hulpverlener zal vervolgens met jou inschatten wat er aan de hand is, zodat zo snel mogelijk de hulp ingeschakeld wordt die noodzakelijk is.

Meer informatie kan je vinden op de website van Spoed4Jeugd.

Een luisterend oor

Sensoor, tel: 0900 - 0767  (dag en nacht bereikbaar)

Wil je anoniem met iemand ergens over praten? Heb je behoefte aan een luisterend oor? Dan kan je bellen, mailen of chatten met Sensoor. Vrijwilligers van Sensoor staan 24 uur per dag en 7 dagen per week voor je klaar. Zij luisteren, denken met je mee en kunnen je doorverwijzen. Je kunt Sensoor anoniem bellen en het gesprek is vertrouwelijk. Sensoor is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 0767.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Sensoor.

Zorgen over iemand met verward gedrag?

GGD Fryslân, tel: 0800 - 1771 (dag en nacht bereikbaar)

Het meld- en adviespunt verward gedrag is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar voor het stellen van vragen en het doen van een melding bij een ingewikkelde situatie rondom een persoon met verward gedrag. Het gaat dan om een situatie die aandacht verdient, maar niet acuut opgelost hoeft te worden. Verward gedrag kan bijvoorbeeld voorkomen bij mensen die een psychische aandoening hebben, onder invloed zijn of dementerend. Soms hebben mensen ook andere problemen, zoals schulden, verlies van werk of weinig sociale contacten. Iemand kan ook verward raken na een grote emotionele gebeurtenis. De medewerkers van het meld- en adviespunt zijn ervaren professionals die aandacht geven en aan de hand van de juiste vragen de vervolgstappen bepalen. Soms gaan ze zelf naar de persoon over wie het gaat toe om snel passende hulp te kunnen bieden. Dit doen ze zoveel mogelijk in afstemming met instanties die al betrokken zijn.

Meer informatie kan je vinden op www.ggdfryslan.nl/verwardgedrag.

Heb je zelfmoord gedachten of maak je je zorgen over iemand

113 Zelfmoord preventie, tel: 0900 - 0113 (dag en nacht bereikbaar)

113 Zelfmoord Preventie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoon en chat.

Meer informatie kan je vinden op www.113.nl.